520841672-small

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van De salon

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen De Salon en een client waarop De Salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Inspanningen De Salon

De Salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der weterschap. De Salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de client inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling 

3. Afspraken

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afsraak aan De Salon melden of een vervaging te regelen. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag De Salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen. Indien de client meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag De Salon de verloren tijd inkortenop de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. De Salon moet verhinderingen voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de client melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in De Salon.

4. Betaling

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in De Salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De Salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertensies zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pin te voldoen. uitsluitend na overleg met De Salon is de betaling te voldoen per factuur.

5. Personeel in De Salon

De salon heeft het recht om zonder vooroverleg met de client bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien De Salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De client zal tot en met 1 jaar na de behandeling de medewerkers van De Salon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door De Salon.

6. Persoongegevens en privacy

De client voorziet De Salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan De Salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. de Salon neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een automatiseerd systeem en op een klantenkaart. De Salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de ricgtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Salon zal gegevens van de client niet verkoop of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.

7 geheimhouding

De Salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, De Salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansorakelijkheid

De Salon is niet aansprakelijk voorschade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Salon is uitgegaan van door de client versterkte onjuiste en/of onvolledige overrelevante lichamelijke aandoening, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar De Salon.

9. Garantie

De salon geeft de client 1 week garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De client de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio

- De client zonder handschoenen met agressieve chemicalien heeft gewerkt

- De client de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken

- De client andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de   kunstnagels

- De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

10. Beschadiging en diefstal

De salon heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Salon meldt diefstal altijd bij de politie 

11. Klachten

Indien een client een klacht heeft over een behandeling of product, moet deze zo spoedig mochelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van De salon en de behandelende stylist. De Salon moet de klager binnen 5 werkdagenadequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal De Salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, terzij inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien De salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De client behoort zich in De Salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Salon het recht de client de toegang tot De Salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen De Salon en de client is Nederlandsrecht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedoponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedoneerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.